1. Alle opdrachten die Michael Page (hierna "het Bedrijf" genoemd) aanvaardt inzake de werving en selectie van arbeidskrachten, zijn onderworpen aan de hierna bepaalde algemene voorwaarden. Indien deze strijdig zijn met andere voorwaarden, gelden de onderhevige

algemene voorwaarden, tenzij het Bedrijf schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geeft de voorwaarden van de Cliënt te aanvaarden.

2. De Cliënt zal de honoraria betalen zoals vermeld in de specifieke voorwaarden. In deze honoraria wordt rekening gehouden met de volgens het Bedrijf gangbare tarieven, tevens als met de BTW of equivalente belastingen.

3. Indien de Kandidaat, die door het Bedrijf wordt voorgesteld, niet door de Cliënt wordt weerhouden, of indien de Kandidaat de werkaanbieding (of de aanbieding tot samenwerking) van de Cliënt afwijst, en indien hij daarna binnen een termijn van 18 maanden na de datum van de eerste verzending van de Kandidaat zijn CV aan de Cliënt, in dienst wordt genomen door (of samenwerkt met) de Cliënt, zal de Cliënt gehouden zijn om aan het Bedrijf de in artikel 2 voorziene honoraria te betalen.

4. Indien de Cliënt een Kandidaat, die het Bedrijf voor hem heeft geselecteerd, aan een andere persoon of vennootschap voorstelt, en indien de Kandidaat, binnen een termijn van 18 maanden na de datum van verzending van de Kandidaat zijn CV aan de Cliënt, door deze persoon of Vennootschap wordt aangeworven (of ermee samenwerkt), zal de Cliënt gehouden zijn om aan het Bedrijf de in artikel 2 voorziene honoraria te betalen.

5. Indien de Cliënt, voor een bepaalde opdracht, beslist om meerdere van de door het Bedrijf voorgestelde kandidaten aan te werven (of ermee samen te werken) in plaats van één zoals contractueel is voorzien, zal de Cliënt aan het Bedrijf de in artikel 2 voorziene honoraria voor elke aldus geplaatste Kandidaat moeten betalen volgens de voorziene modaliteiten.

6. De Cliënt verbindt er zich toe om het Bedrijf op de hoogte te brengen van elke indienstneming van een Kandidaat / kandidaten, en dit overeenkomstig de onderhavige voorwaarden, binnen de 30 dagen na ondertekening van de arbeidsovereenkomst, en in het bijzonder van de voorwaarden van de werkovereenkomst dat door de weerhouden kandida(a)t(en) werd goedgekeurd.

7. Het Bedrijf stelt een publicitaire dienst ter beschikking van de Cliënt, de realisatiekosten zijn voor rekening van de Cliënt. Een advertentie kan worden geannuleerd, onder voorbehoud dat de Cliënt het Bedrijf daar schriftelijk van op de hoogte gebracht heeft vóór de doorloopdag die op de goedkeuring voor de druk staat vermeld. De onkosten voor publiciteit moeten door de Cliënt binnen de dertig dagen na factuurdatum worden betaald.

8. Indien de Kandidaat en de Cliënt tot een overeenkomst komen betreffende terugbetaling van de transportkosten van de Kandidaat in het kader van een verplaatsing voor een interview, zijn deze ten laste van de Cliënt.

9. Indien de Cliënt of de initiële Kandidaat nog tijdens de garantie die aanvang neemt op de eerste werkdag zoals beschreven in de arbeidsovereenkomst tussen de Kandidaat en de werkgever, een einde stelt aan de werkovereenkomst, zal het Bedrijf al het mogelijke doen om zonder bijkomende kosten voor de Cliënt (behalve de extra publiciteitskosten, zoals op voorhand tussen het Bedrijf en de Cliënt werd overeengekomen) een vervanger te zoeken, op voorwaarde echter dat:

a) alle door de Cliënt verschuldigde sommen overeenkomstig de onderhavige algemene voorwaarden werden betaald;

b) de Cliënt het Bedrijf binnen de 7 dagen na de beëindiging van de overeenkomst schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst,

c) de Cliënt, een van zijn dochterondernemingen of een andere Vennootschap van de groep de Kandidaat niet binnen de 18 maanden volgend op de verbreking van de werkovereenkomst, in dienst heeft genomen.

d) het beëindigen van de werkovereenkomst niet te wijten is aan een te groot aantal personeelsleden, noch aan een wijziging van de betrekking

(of de functies) die door de Kandidaat werd(en) uitgeoefend, noch aan een structurele verandering bij de Cliënt.

e) de positie identiek blijft

f) wanneer de nieuwe Kandidaat een hoger salaris krijgt dan de voorgaande zal het Bedrijf het verschil in rekening brengen.

10. De Cliënt staat in voor de controle dat elke Kandidaat perfect in regel is met de geldende arbeidswetgeving. Indien de Cliënt een Kandidaat wenst aan te werven die niet beschikt over een arbeidsvergunning, zijn de te ondernemen stappen voor het verkrijgen van een arbeidskaart of elke andere autorisatie ten zijnen laste.

11. Het Bedrijf zal al het mogelijke doen om de bekwaamheid te garanderen van de aan de Cliënt voorgestelde kandidaten, en om een kwalitatief hoogstaande dienstverlening en integriteit te handhaven; maar zij geeft niet uitdrukkelijk noch impliciet enige garantie met betrekking tot de bekwaamheid van de aan de Cliënt voorgestelde kandidaten.

12. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk ten overstaan van de Cliënt voor schade, verliezen, onkosten, klachten of uitgaven die de Cliënt heeft moeten dragen of heeft opgelopen, als gevolg van de aanwerving of indienstneming van de kandidaten door de Cliënt.

13. Het Bedrijf zal alle middelen gebruiken om de overeenkomst met de Cliënt na te komen maar is tot geen resultaat verplicht.

14. Alle facturen die niet binnen de vooropgestelde termijn voldaan worden, zijn onderhevig aan een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimumbedrag van € 50 op basis van een jaarlijkse interest aan 10%.

15. Clausule die het rechtsgebied vastlegt: voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing van het onderhevige contract is uitsluitend de

Handelsrechtbank van Brussel bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.

16.  De klant zal:

 (a)          voldoen, en er zorg voor dragen dat haar werknemers voldoen, aan alle toepasselijke wetgeving, regels en voorschriften met betrekking tot (het voorkomen van) omkoping en corruptie. Tevens verbindt de Klant zich ertoe dat zij, noch een van haar werknemers, heeft of zal aanbieden, beloven, geven of instemmen met het geven aan een derde persoon, zal accepteren of ermee akkoord gaan van enig persoon te aanvaarden, hetzij voor zichzelf hetzij namens een ander: enig geschenk, betaling, vergoeding, financieel of niet-financieel voordeel of gewin van welke aard dan ook, zijnde illegaal of corrupt volgens de wetten van welk land dan ook (tezamen aan te duiden als “omkoping"), direct of indirect in verband met deze Overeenkomst danwel enige andere reeds bestaande of toekomstige overeenkomst met MP; en

(b)           onmiddellijk aan MP melding maken van elk(e) verzoek, vraag, eis of aanbod van/voor steekpenningen verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst;
(de "Anti-Corruptie Verplichting").

17.  De Klant zal de Secretaris van het Bestuur van PageGroup plc onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van elke schending van de Anti-Corruptie Verplichting. Dit betreft een voortdurend doorlopende verplichting.